ZBOŽÍ V AKCI

ANKETA

Jak se vám tyto stránky líbí?

Velice moc Velice moc 42% Strašně moc Strašně moc 36% Nemnoho Nemnoho 12% Vůbec Vůbec 11%

REKLAMAČNÍ ŘÁD
REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Reklamační řád

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího řeší Obchodní podmínky.


Podmínky záruky
Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nový kus počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

Postup při reklamaci:
Spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu Jaroslav Javůrek, Rilská 3181/2, 143 00 Praha 4. Pouze na této adrese jsou přijímány reklamace.

Pro celkové urychlení prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat pokud možno v původním nebo náhradním obalu, s dodacím listem, a pokud existuje, tak i se záručním listem výrobce.

V případě, že je zásilka od přepravce zjevně poškozena, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody), prodávající při převzetí zboží sepíše s přepravcem škodní protokol a vhodným způsobem poškození zadokumentuje (digitální fotografie), abychom předešli případným dohadům o poškození zboží našimi pracovníky.
Následně Vás budeme kontaktovat a uvedené dokumenty Vám budou nabídnuty k uplatnění náhrady škody od přepravce.

O uplatnění reklamace sepíše pracovník reklamační protokol, ve kterém uvede, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace, způsob vyřízení, jakým má být reklamace řešena. V případě, že posoudí reklamaci jako neoprávněnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Případné reklamace vyměněného zboží bude kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční a dodací list.
Kupující spotřebitel má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli.

Zboží, u kterého je životnost kratší než 24 měsíců - spotřební materiál:
Na spotřební materiál, tj. zboží, u kterého se počítá s životností kratší než 24 měsíců (barvicí pásky, tonery do tiskáren, tryskové hlavy, akumulátory, lampy do projektorů apod.) je poskytována záruka 24 měsíců pouze na funkční (výrobní) vady, nebo na vady, které prokazatelně vznikly před ukončením obvyklé životnosti výrobku, která je při běžném užívání zaručena (vadná elektronika, poškození ihned po rozbalení apod.). Neznamená to však v žádném případě, že po uvedené době životnosti nebo expirační lhůtě přestane výrobek fungovat. U těchto výrobků se již z jejich povahy a technologického zpracování předpokládá (již při jejich výrobě), že zaručené užívání výrobků bude kratší než 24 měsíců.

Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží.

Zboží poškozené při přepravě:
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Tento postup doporučujeme!

Pokud je i přesto zásilka převzata, doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupujícímu doporučeno ihned s dopravcem vyhotovit záznam o poškození nejpozději však do 24 h. Předejdete tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě, kupující svým podpisem přepravního listu stvrzuje vnější nepoškození dodané zásilky. Předpokladem bezvadného zboží při přepravě je především vnější nepoškození dodané zásilky. V případě, že se do takovéto situace dostanete, neváhejte nás kontaktovat na e-mail nebo telefonicky, abychom mohli celou věc urychleně vyřešit, případně Vám poradit, jak přesně v těchto případech postupovat.